ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN KHU VỰC

CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN ĐẠI LÝ KHU VỰC MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện : 2.5 tỷ đồng

II. Quyền lợi:

 1. Giá nhập: 17.000.000

 2. Cung cấp số lượng máy tương ứng 2.5 tỷ .

 3. Hưởng lợi nhuận 1 triệu đồng/ máy phát sinh trên khu vực.

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý nhượng quyền

 5. Hưởng 5.000.000đ/máy do đại lý nhượng quyền bán ra.

 6. Hưởng 10% chi phí kết nối đại lý tỉnh, huyện (không thuộc tỉnh) mới.

 7. Hưởng 1.000.000đ/máy do đại lý tỉnh huyện đó bán ra.

III. Hỗ trợ

 1. Được hỗ trợ set-up cửa hàng (50 triệu đồng).

 2. Bộ dụng cụ test (20 triệu đồng)

 3. Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong vòng 3 tháng với chi phí 5 triệu đồng/ tháng (2 kỹ thuật).

 4. Hưởng 60% chi phí thay lõi lọc

IV . Thưởng

 1. Thưởng tháng

 • Thưởng 10 triệu/ máy khi nhập mới tối thiếu 1 máy/ tháng ( tối đa 1,5 tỷ đồng )

 • Chỉ áp dụng cho máy đầu tiên mỗi tháng nhập từ công ty

 1. Thưởng doanh số cộng dồn năm :

 • 100 máy : Thưởng 100.000.000đ

 • 300 máy : Thưởng 600.000.000đ

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TỈNH

CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN ĐẠI LÝ TỈNH MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện : 500.000.000 đồng

II. Quyền lợi

 1. Giá nhập: 18.000.000đ

 2. Cung cấp số lượng máy tương ứng 500.000.000 đồng.

 3. Hưởng lợi nhuận 1 triệu đồng/ máy phát sinh trên khu vực.

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý nhượng quyền

 5. Hưởng 5.000.000đ/máy do đại lý nhượng quyền bán ra.

 6. Hưởng 5% chi phí kết nối đại lý tỉnh, huyện (không thuộc tỉnh) mới.

 7. Hưởng 1.000.000đ/máy do đại lý tỉnh huyện đó bán ra.

III. Hỗ trợ

 1. Được hỗ trợ set-up cửa hàng (40 triệu đồng).

 2. Bộ dụng cụ test (20 triệu đồng)

 3. Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong vòng 3 tháng với chi phí 5 triệu đồng/ tháng (1 kỹ thuật).

 4. Hỗ trợ 2%/số vốn tồn đọng/1 tháng (Tối đa 12 tháng)

 5. Hỗ trợ thu hồi hàng áp dụng với đơn hàng đầu tiên sau 2 năm (thu hồi 100% trừ chi phí đã hỗ trợ)

 6. Các khoản hỗ trợ khác (sẽ được bổ sung, điều chỉnh theo thời gian dựa trên sự thống nhất của 2 bên).

IV. Thưởng

 1. Thưởng tháng

 • Thưởng 1 triệu /máy (doanh số <5 máy/tháng)

 • Thưởng 2 triệu/máy (doanh số >= 5 máy/tháng)

 1. Thưởng năm

 • Thưởng 50 triệu khi đạt doanh số 100 máy/năm

 • Thưởng 100 triệu khi đạt doanh số 150 máy/năm

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN HUYỆN

CHÍNH SÁCH ĐỘC QUYỀN ĐẠI LÝ HUYỆN MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

I. Điều kiện : 300.000.000 đồng

II. Quyền lợi

 1. Giá nhập: 21.000.000đ

 2. Cung cấp số lượng máy tương ứng 300.000.000đ.

 3. Hưởng lợi nhuận 1 triệu đồng/ máy phát sinh trên khu vực.

 4. Hưởng 30% trực tiếp khi kết nối đại lý nhượng quyền

 5. Hưởng 3.000.000đ/máy do đại lý nhượng quyền bán ra.

 6. Hưởng 5% chi phí kết nối đại lý tỉnh, huyện mới.

 7. Hưởng 1.000.000đ/máy do đại lý tỉnh huyện đó bán ra.

III. Hỗ trợ

 1. Được hỗ trợ set-up cửa hàng (20 triệu đồng).

 2. Bộ dụng cụ test (20 triệu đồng)

 3. Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong vòng 3 tháng với chi phí 5 triệu đồng/ tháng (2 kỹ thuật).

 4. Hưởng 30% chi phí thay lõi lọc

IV. Thưởng

 1. Thưởng tháng : Thưởng 1 triệu / máy khi nhập mới tối thiểu 10 máy / ( tối đa 300.000.000đ)

Chỉ áp dụng cho 10 máy đầu tiên mỗi tháng nhập từ công ty.

 1. Thưởng doanh số cộng dồn năm :

 • 100 máy : Thưởng 100.000.000đ

 • 300 máy : Thưởng 600.000.000đ

ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN  MÁY LỌC NƯỚC VCD WATER

VCD WATER
VCD WATER

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN